လူႀကိဳက္မ်ားေသာ Fuel 1

စစ္မွန္ေသာ နည္းစနစ္ျဖင့္ ေလာင္စာအျဖည့္ပစၥည္း

မင့္မားေသာ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ ေၾကးခၽြတ္ေဆးေၾကာေပးေသာ အင္ဂ်င္အတြင္းခန္းမွ ေပါက္ေလာင္ျခင္းႏွင့္ ကားအင္ဂ်င္ စသည္တုိ႕မွ ထုတ္လြတ္ေပးေသာအခုိးအိပ္ေဇာပုိက္မွ Valve, injector အစရွိသည္တုိ႕မွ စုပုံေနသည့္ အညစ္အေၾကးမ်ား Carbon varnish, Hum substance အျဖည့္ပစၥည္းတုိ႕ ျဖစ္ပါသည္။

ေလာင္စာဆီ၏ Oxidization အစရွိသည္တုိ႕ျဖင့္ ေလာင္စာဆီတုိင္ကီအတြင္း ထုတ္လုပ္ေနေသာ သံေခ်းတက္ျခင္းကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးသည့္ သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။ ျဖည့္စြက္အသုံးျပဳရမည့္ ပမာဏ ေလာင္စာဆီ 30L 60L တြင္ Fuel – 1 တစ္ဘူး အသုံးျပဳရန္။

၁ ပါကင္တြင္ ၂၄ ဘူးပါသည္။