Quick Refreshment (QR)

Engine မူလအတုိင္းျပန္လည္ရရွိေစျခင္း

Diltant အရည္ polymer ႏွင့္ ျမင့္မားေသာ စြန္းေဆာင္ခ်က္တုိ႕ျဖင့္ ေၾကးေခၽြးေဆးကုိ ေပါင္းစစ္ထားၿပီး အရမ္းသုံးထားေသာကားမ်ား၏ အင္ဂ်င္လုပေဆာင္ခ်က္တုိင္းတြင္း အသစ္တဖန္ျဖစ္ေစေသာ ေလာင္စာ အျဖည့္ပစၥည္း အရည္ ျဖစ္ပါသည္။

Compression Pressure ၏ Recovery ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ Engine Noise ၏ ေလွ်ာ့နည္းေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ဆီ အတက္အက် တုိ႕ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးသည့္ သက္ေရာက္မႈ ရွိသည္။ ျဖည့္သြင္းအသုံးျပဳနည္း - Enginr Oil 3L 6 L ပုလင္းတြင္း တစ္ဘူး ထည့္သြင္း အသုံးျပဳပါရန္။

၁ ပါကင္တြင္ ၁၂ ဘူးပါသည္။